Všeobecné obchodní podmínky

 1. Uzavření cestovní smlouvy

  1. Cestovní kancelář TravelTrex GmbH se sídlem v Kolíně nad Rýnem (Köln), Německo, dále jen zkráceně „TT“, zveřejňuje (písemně nebo elektronicky) nabídky zájezdů. Podkladem těchto nabídek je popis zájezdu (-ů) a doplňující informace od TT týkající se příslušného zájezdu, pokud jsou takové informace pro zákazníka k dispozici. Provede-li zákazník objednávku, přijímá tak nabídku konkrétního zájezdu (-ů) TT.
  2. V případě objednávek na vyžádání může ověření volné kapacity ze strany TT trvat až 7 pracovních dní. Zákazník je k této nabídce po celou tuto dobu vázán.
  3. Zprostředkovatelé zájezdu (např. cestovní agentury) a poskytovatelé služeb (např. hotely, přepravní společnosti) nejsou od TT zplnomocněni k tomu, aby uzavírali dohody, poskytovali informace ani dávali ujištění, která by měnila dohodnutý obsah cestovní smlouvy, překračovala smluvně přislíbené služby od TT nebo byla v rozporu s popisem zájezdu. Místní a hotelové prospekty, které nevydala TT, nejsou pro TT a jí poskytované služby závazné, pokud na ně TT výslovně neodkazovala při jednání se zákazníkem ohledně vypsaného zájezdu nebo obsahu poskytovaných služeb.
  4. Objednávku lze provést písemně, ústně, telefonicky, faxem, po internetu nebo e-mailem. Zákazník osobně nese smluvní odpovědnost za všechny spolucestující, za které provedl objednávku, jestliže tento závazek převzal na základě svého výslovného prohlášení.
  5. TT bezodkladně písemně, ústně, telefonicky, faxem, po internetu, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem vyrozumí zákazníka o přijetí rezervace. Cestovní smlouva je uzavřena, jakmile je rezervace zájezdu zákazníkem doručena TT a ze strany TT přijata. Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně poté předá TT zákazníkovi potvrzení o zájezdu, a to prostřednictvím trvalého nosiče dat. Zároveň předá TT zákazníkovi po uzavření smlouvy doklad o pojištění TT proti úpadku.
  6. Jestliže se obsah potvrzení zájezdu liší od obsahu objednávky, považuje se to za novou nabídku od TT, která je pro TT závazná po dobu deseti dní. Smlouva na základě takové nové nabídky vznikne, pokud TT v souvislosti s novou nabídkou sdělí zákazníkovi dané odlišnosti, čímž splní svoji povinnost informovat zákazníka o změnách před uzavřením smlouvy, a zákazník během závazné lhůty potvrdí přijetí nabídky výslovným prohlášením, zálohovou platbou, doplatkem nebo nastoupením zájezdu.
  7. Pokud zákazníkovi, který provádí telefonickou rezervaci, nejsou k dispozici cestovní podmínky cestovní kanceláře, budou mu zaslány s potvrzením zájezdu a podle ustanovení bodu 1f se stanou nedílnou součástí cestovní smlouvy.
  8. Informace poskytnuté společností TT před uzavřením smlouvy, které se týkají hlavních náležitostí cestovních služeb, ceny za zájezd a veškerých případných dalších poplatků i jiných nákladů, způsobu platby, minimálního počtu osob a storno poplatků (v souladu s čl. 250 odst. 3 čísla 1.3 až 5 a 7 EGBGB), nejsou součástí cestovní smlouvy, pokud se tak strany výslovně nedohodnou.
  9. TT poukazuje na to, že podle právních předpisů (§§ 312 odst. 7, 312 g odst. 2 věta 1 č. 9 BGB) u smluv o souborných službách pro cesty podle § 651a a § 651c BGB, které byly uzavřeny na dálku (např. dopisem, telefonem, e-mailem a prostřednictvím internetu), neexistuje právo na odvolání, ale pouze zákonné právo na ukončení smlouvy a právo na odstoupení.
 2. Platba, cestovní dokumenty

  1. Platby za zájezd před samotným zájezdem smějí být prováděny pouze v případě existence platného pojištění proti úpadku ve smyslu § 651 k, odst. 3 BGB a proti předložení potvrzení o tomto pojištění. Po uzavření smlouvy bude vyžadována zálohová platba ve výši 25 % z ceny zájezdu, a to oproti předložení potvrzení pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Částka za případně objednané pojištění je splatná v celkové výši spolu se zálohou. Zbývající částka je splatná 42 dní před zahájením zájezdu. Pokud bude rezervace provedena v době 42 dní před zahájením zájezdu, je splatná celá částka okamžitě.
  2. Pokud zákazník neprovede zálohovou platbu a/nebo doplatek podle dohodnutých termínů splatností, TT je oprávněna po upomínce se stanovenou lhůtou odstoupit od cestovní smlouvy a dát zákazníkovi k úhradě náklady na odstoupení podle bodu 4.
  3. Platby kreditní kartou budou vyřízeny přes našeho externího poskytovatele platebních služeb Stripe.
  4. Jakmile TT obdrží kompletní platbu, budou 14 dní před nástupem na zájezd odeslány podklady k zájezdu.
 3. Změny služeb

  1. Změny nebo odchylky jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu cestovní smlouvy, které by bylo nutné provést po uzavření smlouvy, a které nezapříčinila TT, jsou přípustné podle poctivých zásad obchodního styku pouze tehdy, pokud změny nebo odchylky nejsou závažné a nenarušují celkové provedení rezervovaného zájezdu. Pokud by změněné služby nebyly provedeny v odpovídající kvalitě, zákazník má právo uplatnit případné nároky vyplývající ze záruky.
  2. TT je povinna zákazníka informovat o změnách nebo odchylkách služeb prostřednictvím trvalého nosiče oproti dohodnutému obsahu cestovní smlouvy, a to bezodkladně poté, kdy k nim došlo. TT je v takovémto případě povinna nabídnout zákazníkovi bezplatnou změnu objednávky nebo bezplatné odstoupení od smlouvy. V případě výrazné změny v podstatné cestovní službě nebo odchylky od zvláštních požadavků zákazníka, které se staly obsahem smlouvy, je zákazník oprávněn bez jakýchkoli poplatků odstoupit od smlouvy nebo požadovat bez příplatku účast na jiném stejně hodnotném zájezdu, pokud je TT schopna nabídnout zákazníkovi takový zájezd ze své nabídky. Zákazníkovo uplatnění nároku na náhradu škody se tímto nevylučuje. Zákazník musí toto své právo uplatnit ihned poté, co jej TT informuje o změně cestovních služeb.
 4. Odstoupení zákazníka před začátkem zájezdu

  1. Zákazník může kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Rozhodující je doručení oznámení o odstoupení do kanceláře TT (adresu viz níže) nebo cestovní agentuře, u které byla objednávka zájezdu provedena. Zákazník by měl provést odstoupení od smlouvy písemnou formou (např. e-mailem nebo dopisem). Pokud zákazník odstoupí od celé cestovní smlouvy nebo její části nebo pokud se zájezdu nezúčastní, ztrácí tak TT nárok na platbu za zájezd. Místo toho může TT, pokud odstoupení nezavinila TT nebo nebylo způsobeno z důvodu mimořádných okolností, které nastaly v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí, vyžadovat náhradu za případnou přípravu zájezdu a náklady. Při výpočtu náhrady je nutné zohlednit obvykle ušetřené výdaje a jiné zpravidla možné využití cestovních služeb. Okolnosti jsou považovány za nevyhnutelné a mimořádné, pokud je TT nemohla ze své pozice nijak ovlivnit nebo jim zabránit, přestože byla přijata všechna přiměřená opatření.
  2. TT může nárok na náhradu stanovit paušálně, se zohledněním dále uvedeného rozvrhu času mezi okamžikem odstoupení a smluvně dohodnutým začátkem zájezdu, a to v procentuálním poměru z ceny zájezdu následovně: Při odstoupení do 30 dní před začátkem zájezdu 20 % (u leteckých zájezdů 50 %), do 15 dní před začátkem zájezdu 40 % (u leteckých zájezdů 65 %), do 8 dní před začátkem zájezdu 70 % (u leteckých zájezdů 80 %) a od 7 dní před nastoupením zájezdu a při nenastoupení zájezdu 90 % z ceny zájezdu.
   Za kompletní stornování (tedy ne v případě jednotlivých účastníků) obytných jednotek od 10 osob platí z důvodu jejich výlučného dlouhodobého pronájmu předem následující paušály: do 16 týdnů před začátkem zájezdu 20 % (u leteckých zájezdů 50 %), do 12 týdnů před začátkem zájezdu 30 % (u leteckých zájezdů 60 %), do 8 týdnů před začátkem zájezdu 40 % (u leteckých zájezdů 65 %), do 4 týdnů před začátkem zájezdu 60 % (u leteckých zájezdů 75 %), do 15 dnů před začátkem zájezdu 75 % (u leteckých zájezdů 85 %) a od 14 dnů před nastoupením zájezdu a při nenastoupení zájezdu 90 % z ceny zájezdu. Pokud obdržíme informaci o stornování mimo naší otevírací dobu, považuje se za okamžik odstoupení následující pracovní den (po-pá).
   Bezplatné odstoupení od objednávky je možné do 42 dnů před začátkem zájezdu, a to v případě, pokud k tomuto odstoupení dojte do 5 dnů od provedení objednávky. Tato možnost platí pouze jednou na zákazníka, popřípadě skupinu cestujících a pouze pokud zájezd nebyl již přeobjednán.
  3. TT může od zákazníka podle § 651 i odst. 2 BGB vyžadovat náhradu skutečně vzniklé škody, která odpovídá ceně zájezdu po odečtení ušetřených nákladů a případného jiného využití cestovních služeb. V tomto případě musí TT uvést a odůvodnit výši náhrady skutečně vzniklé škody.
  4. Pokud z jedné skupiny odstoupí jedna nebo více osob tak, že obytná jednotka (např. dvojlůžkový pokoj, apartmán) bude dále obsazena zbývajícími osobami, budou náklady na odstoupení vypočteny podle pravidla z bodu 4c (nezávisle na okamžiku odstoupení).
  5. Je ponecháno na vůli zákazníka, zda bude chtít doložit kanceláři TT, že nevznikla žádná nebo vznikla podstatně nižší škoda, než je požadovaný paušální poplatek.
 5. Změna objednávky

  1. Zákazníkům je 42 dnů před začátkem zájezdu umožněna bezplatná změna vzhledem k termínu zájezdu a cílové destinaci, a to v případě, že je požadovaná alternativa dostupná a že nedojde ani ke snížení délky pobytu a ani ke snížení počtu cestujících. Platná je aktuální cena nového zájezdu bez akcí Last-Minute & More. Požadavek zákazníka na změnu v objednávce od 41. dne před nástupem na zájezd může být – pokud je to vůbec možné – proveden jen po odstoupení od cestovní smlouvy podle bodu 4 a po současném novém přihlášení. Uvedené neplatí u těch požadavků na změnu objednávky, které by způsobily jen malé náklady (přeobjednání skipasů, materiálu, kurzů a extra objednaného stravování). Pokud by se změna objednávky fakticky rovnala částečnému stornování, může být postupováno podle bodu 4.
  2. Až do začátku zájezdu může zákazník od TT vyžadovat, a to oznámením prostřednictvím trvalého nosiče (např. emailem), aby místo něj převzala práva a povinnosti plynoucí z cestovní smlouvy jiná třetí osoba. TT může odmítnout takovou třetí osobu, pokud ta nesplňuje zvláštní požadavky pro zájezd nebo její účast na zájezdu je v rozporu se zákonnými předpisy nebo úředními nařízeními. Pokud třetí osoba vstoupí do smlouvy, jsou původní zákazník a třetí osoba společně zodpovědní vůči TT za celkovou dlužnou částku z ceny zájezdu a za případné další náklady, které by vznikly tím, že na zájezd nastoupila třetí osoba.
 6. Nevyužité služby

  Pokud zákazník nevyužije jednotlivé cestovní služby, které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů, které lze přičíst jemu (např. z důvodů předčasné cesty zpět nebo z jiných naléhavých důvodů), nemá žádný nárok na poměrné vrácení ceny zájezdu. TT se bude snažit dosáhnout náhrady za ušetřené náklady od poskytovatelů služeb. Tato povinnost odpadá, pokud se jedná o zcela zanedbatelné služby nebo pokud by náhrada odporovala zákonným či úředním ustanovením.
 7. Výpověď z důvodů nevhodného chování zákazníka

  TT může od cestovní smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud zákazník i přes napomenutí od TT (nebo delegáta TT) neustále narušuje průběh zájezdu nebo když jedná v takovém rozporu se smlouvou, že je to právním důvodem pro okamžité odstoupení od cestovní smlouvy. Jestliže TT od smlouvy odstoupí, zůstává jí nárok na cenu za zájezd, TT však musí odečíst hodnotu ušetřených nákladů a také vzít v úvahu případné příjmy, které TT získá z jiného využití služeb, které nebyly využity zákazníkem včetně částek vrácených TT od poskytovatelů služeb.
 8. Povinnost součinnosti ze strany zákazníka

  1. Reklamace: Pokud nebude zájezd poskytnut podle smlouvy, zákazník má právo požadovat nápravu. Zákazník je však povinen bezodkladně upozornit TT na případné nedostatky zájezdu. Pokud zákazník na nedostatky neupozorní, TT není povinna poskytnout snížení ceny zájezdu. To neplatí pouze tehdy, pokud je nedostatek zjevný nebo z jiných důvodů nepopiratelný. Zákazník je povinen svou reklamaci bezodkladně oznámit delegátovi zájezdu v místě pobytu. Pokud delegát zájezdu není k dispozici v místě pobytu, je nutné sdělit případné stížnosti kanceláři TT v jejím sídle. O možnosti kontaktovat delegáta zájezdu příp. TT bude zákazník informován v popisu služeb, nejpozději však v cestovních podkladech. Delegát zájezdu je pověřen zajistit nápravu, pokud je to možné, není však oprávněn uznávat nároky zákazníků.
  2. Výpovědní lhůta: Pokud zákazník chce cestovní smlouvu vypovědět kvůli nedostatkům uvedeným v § 651 c BGB, takového druhu, jak uvádí § 651 e BGB, nebo z důležitého důvodu zřejmého pro TT, musí TT nejdříve stanovit přiměřenou lhůtu pro nápravu služby. To neplatí pouze tehdy, když je náprava nemožná nebo když ji TT odmítá nebo když je okamžitá výpověď smlouvy opodstatněná kvůli zvláštním zájmům zákazníka, které jsou pro TT pochopitelné.
  3. Ztráta a zpoždění zavazadel: TT důrazně doporučuje, aby zákazník na škody nebo pozdní doručení zavazadel upozornil okamžitě a na místě pomocí příslušeného formuláře (P.I.R.) příslušnou leteckou společnost nebo autobusového dopravce (řidiče). Dopravci zpravidla odmítají uhradit škodu, pokud nebyl vyplněn škodní formulář. Reklamace v případě ztráty zavazadel se obvykle vyřizují do 7 dní, v případě zpoždění do 21 dní po podání. Ztrátu, poškození nebo nesprávné doručení cestovních zavazadel je obvykle nutné bezodkladně oznámit místnímu zastoupení TT.
  4. Cestovní podklady: Pokud by zákazník neobdržel potřebné cestovní podklady (např. letenku, hotelový poukaz), musí o tomto informovat TT, a to ve lhůtě, kterou mu sdělila TT.
  5. Předcházení hrozícím škodám: Zákazník má povinnost předejít a zamezit vzniku škod a minimalizovat případné škody, které by zákazníkovi mohly v souvislosti s účastí na zájezdu vzniknout. TT má povinnost upozornit zákazníka na riziko vzniku škody.
 9. Odpovědnost za škody

  1. TT odpovídá za škody včetně škody na zdraví, které byly zákazníkovi způsobeny kromě škod, které byly způsobeny úmyslným nebo nedbalým jednáním zákazníka nebo třetí osoby, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo v důsledku nevyhnutelné či mimořádné okolnosti, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. Zároveň odpovídá TT za škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku zavinění jakéhokoli dodavatele služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
  2. TT odpovídá za věcné škody způsobené zákazníkovi, jedná-li se o škody, které zákazníkovi nevznikly v důsledku jeho úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Případné další nároky v souvislosti s přepravou zavazadel na základě pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) zůstávají nedotčeny. V této souvislosti zákazníkovi důrazně doporučujeme uzavřít úrazové cestovní pojištění a pojištění cestovních zavazadel.
  3. TT neodpovídá za nedostatky služeb, osobní a věcné škody, které by vznikly v souvislosti s poskytnutím služeb zprostředkovaně jinými poskytovateli (např. provoz lyžařské lanovky, lyžařského autobusu atd.) a v popisu zájezdu a potvrzení zájezdu jsou výslovně uvedeny jako služby od jiných poskytovatelů. TT však odpovídá za škody způsobené zákazníkovi v důsledku porušení organizačních nebo jiných povinností.
 10. Vyloučení a promlčení nároků

  Nároky související s tím, že by zájezd nebyl proveden podle smlouvy, musí zákazník uplatnit do dvou let po smluvně stanoveném konci zájezdu. To se však nevztahuje na lhůtu oznámení škody na zavazadlech, zpožděné doručení zavazadel nebo ztrátu zavazadel v souvislosti s leteckou přepravou podle bodu 8c. Tyto případy je třeba nahlásit do 7 dní v případě ztráty zavazadel a do 21 dní v případě zpoždění zavazadel po jejich doručení.
 11. Název letecké společnosti

  TT je povinna sdělit zákazníkovi při objednávce zájezdu název letecké společnosti zajišťující veškerou rezervovanou leteckou přepravu v rámci zájezdu. Pokud při rezervaci není možné leteckou společnost s jistotou určit, TT je povinna informovat zákazníka o letecké společnosti nebo leteckých společnostech, které budou let pravděpodobně provádět. Bez zbytečného odkladu poté, co se TT dozví, která letecká společnost bude let zajišťovat, informuje o tom zákazníka. Pokud se letecká společnost změní poté, co byla informace o letecké společnosti sdělena zákazníkovi, musí TT zajistit, aby byl zákazník o takové změně co nejrychleji informován.
 12. Předpisy týkající se cestovních dokladů, víz a zdraví

  1. TT bude informovat zákazníky o obecných informacích o pasových a vízových požadavcích stejně jako o hygienických požadavcích v zemi určení včetně přibližných lhůt pro vyřízení nezbytných víz a případných změn, které nastanou před odjezdem.
  2. Zákazník je odpovědný za získání a držení potřebných cestovních dokumentů, případně za povinná očkování a za dodržování celních a devizových předpisů. Všechny škody včetně úhrady nákladů na odstoupení od smlouvy, které by vznikly nedodržením těchto předpisů, jsou k tíži zákazníka kromě případu, kdy by byly zapříčiněny nesprávnými nebo neúplnými informacemi od TT.
 13. Volba práva

  Smluvní vztah mezi zákazníkem a TT se řídí výhradně německým právem, pokud tato volba práva nevede k omezení povinných ustanovení právních předpisů platných v místě obvyklého pobytu zákazníka. V takovém případě platí dále německá legislativa do té míry, aby byla dodržena povinná ustanovení o minimální právní ochraně platná a účinná ve státě, v němž má spotřebitel obvyklé místo pobytu.
  Pokud při uzavření smlouvy se spotřebitelem, který nemá své obvyklé místo pobytu v Německu, nebyla spotřebiteli v zemi jeho obvyklého pobytu předložena žádná výslovná nabídka nebo reklama, která by vedla k uzavření smlouvy, bude se uplatňovat pouze německá legislativa. To platí také pro celý právní vztah. Pokud by při žalobách zákazníků proti TT v zahraničí ohledně odpovědnosti TT nebyla uplatněna německá legislativa, přesto se ohledně právních následků, zvláště pokud jde o způsob, rozsah a výši nároků zákazníka, uplatňuje výhradně německá legislativa.
 14. Částečná neplatnost smlouvy

  Neplatnost či neúčinnost jednotlivého ustanovení cestovní smlouvy není důvodem k neplatnosti či neúčinnosti celé cestovní smlouvy.
 15. Řešení sporů online

  TT se podílí na smírčím řízení před subjekty pro řešení sporů. Za tímto účelem vytvořila Evropská komise plattformu pro online-řešení sporů, kterou najdete zde ec.europa.eu/consumers/odr/ Spotřebitelé mají možnost používat tuto platformu pro vypořádání jejich sporů.

Organizátor zájezdu:

TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Köln, HRB 31998, okresní soud Köln, obchodní ředitelé: Andreas Rühl, Thomas Bartel. SnowTrex je jednou ze značek společnosti TravelTrex GmbH.
Poslední aktualizace: 01.10.2020